Grade 11 Geography

Week 1:

Kaartwerk /Mapwork

Teorie /Theory

Week 2

Kaartwerk/ Map work

Teorie/Theory

Week 3

Kaartwerk/ Map Work

Teorie/Theory

Week 4

Kaartwerk/Map Work

Teorie/Theory

Week 5

Kaartwerk/Map Work

Leerders moet GIS hersien

Learners must revise GIS

Teorie/Theory

Week 6

Kaartwerk/Map Work

Leerders moet kontoere, landvorme, dwarsdeursnitte en vertikale oordrywing hersien.

Learners must revise contours, landforms, cross-sections and vertical exaggeration

Teorie/ Theory

Task 3 – Term 3 / Taak 3 – Kwartaal 3

You must return the completed Task 3 to your class teacher via his/her personal whatsapp number before 6pm on 19 May 2020 / Julle moet die voltooide Taak 3 na julle klasonderwysers via sy/haar persoonlike whatsapp nommer terugstuur voor 6nm op 19 Mei 2020.

Geomorphology Test

KWARTAAL 3 / TERM 3

Week 1

This week you have to complete activity 1 to 4 of Development Geography and activity 3.1 of Mapwork.

Hierdie week moet julle aktiwiteit 1 tot 4 van Ontwikkelingsgeografie en aktiwiteit 3.1 van kaartwerk voltooi.

Week 2

This week you have to read PowerPoint notes and the notes with headings Week 2 and Week 3. Do activities 4 to 10.

Hierdie week moet julle die PowerPoint notas en die notas met opskrifte Week 2 en Week 3 lees. Doen aktiwiteite 4 tot 10.

Week 3

This week you have to read PowerPoint notes and the notes with headings Week 4. Do activities 11 to 16.

Hierdie week moet julle die PowerPoint notas en die notas met opskrifte Week 4 lees. Doen aktiwiteite 11 tot 16.

Week 4

This week you have to read PowerPoint notes and the notes with headings Week 5. Do activities 17 to 22.

Hierdie week moet julle die PowerPoint notas en die notas met opskrifte Week 5 lees. Doen aktiwiteite 17 tot 22.

Week 5

This week you have to read PowerPoint notes and the notes with headings Week 6 & 7. Do activities 23 to 30.

Hierdie week moet julle die PowerPoint notas en die notas met opskrifte Week 6 & 7 lees. Doen aktiwiteite 23 tot 30.

Week 6

Review mapwork in Mapwork Notebook.

Hersien Kaartwerk in Kaartwerk Notaboek.

TERM 4 / KWARTAAL 4