Grade 10 Geography

Week 1 – Map work/Kaartwerk

Week 1 – Geomorphology/Geomorfologie (Do activity 1 to 3) (Doen aktiwiteit 1 tot 3)

Week 2 – Map work/Kaartwerk

Week 2 – Geomorphology Geomorfologie (do activity 4 to 6/doen aktiwiteit 4 tot 6)

Week 3 – Map work/Kaartwerk

Week 3 – Geomorphology/Geomorfologie (do activity 7 to 9/doen aktiwiteit 7 tot 9)

Week 4 – Map work/Kaartwerk

Week 4 – Geomorphology/Geomorfologie (do activity 10 to 12/doen aktiwiteit 10 tot 12)

Week 5 – Map work/Kaartwerk

For map work review the notes on location, grid references, co-ordinates and measurements of degrees, minutes and seconds.

Vir kaartwerk hersien die notas t.a.v. ligging, ruitverwysings, ko-ordinate en meeteenhede van grade, minute en sekondes.

Week 5 – Geomorphology/Geeomorfologie (do activity 13 to 15/doen aktiwiteit 13 to 15)

Week 6 – Map work/Kaartwerk

Week 6 – Geomorphology/Geomorfologie (do activity 16 & 17/doen aktiwiteit 16 & 17)

Week 7 Geomorphology/Geomorfologie

Week 7 Map work/Kaartwerk

Review cross sections, contours and land forms.

Hersien dwarssnitte, kontoere en landvorme

Answers to Activities

Antwoorde vir Aktiwiteite

Term 3 – Task 3/Kwartaal 3 – Taak 3

This task has be be returned via WhatsApp to your class teacher’s personal WhatsApp number by 6pm on Tuesday 19 May 2020. / Hierdie taak moet vis WhatsApp direk aan jou klasonderwyser teruggestuur word voor 6nm op 19 Mei 2020.

TERM 3 / KWARTAAL 3

WEEK 1

Read the Powerpoint notes and notes with heading Week 1. Do activities 1 to 6 on Population.

WEEK 2

Read the Powerpoint notes and notes with heading Week 2.

Do activities 7 to 12 on Population.

WEEK 3 & 4

Read the Powerpoint notes and notes with heading Week 3 and Week 4. Do activities 13 to 18 on Population.

WEEK 5 to 7

Read the Powerpoint notes and notes with heading Week 5 and Week 6 & 7. Do activities 19 to 20 on Population.

WEEK 5

Review the mapwork notes in the Mapwork Booklet.

AFRIKAANS

WEEK 1

Lees die PowerPoint notas en doen aktiwiteite 1 tot 6.

WEEK 2

Lees PowerPoint notas en doen aktiwiteite 7 tot 12.

WEEK 3

Lees PowerPoint notas en doen aktiwiteite 13 tot 18.

WEEK 4

Lees PowerPoint notas en doen aktiwiteite 19 tot 20.

WEEK 5

Hersien kaartwerk in Kaartwerk Notaboek.

TERM 4 / KWARTAAL 4